ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84                                               

கணித பெட்டி கருவிகள்

கணித பெட்டியின் கருவிகள் என்பவை மாணவர்கள் கணிதத்தில் வடிவியலுக்காக பயன்படுத்தும் கணிதப் பெட்டியில் உள்ள பொருட்களைக் குறிப்பதாகும். கணிதப் பெட்டியில் உள்ள பொருட்களும் அவற்றின் பயன்களும் கீழ்கண்டவாறு, . அளவுகோல்: ஒரு விளிம்பு சென்டி மீட்டரிலும், மற ...

                                               

மணல் அட்டவணை

மணல் அட்டவணை மாடலிங் அல்லது கல்வி நோக்கங்களுக்காக தடைசெய்யப்பட்ட மணலைப் பயன்படுத்துவதற்கான காலமாகும். ஒரு மணல் அட்டவணை அசல் பதிப்பு ஆரம்ப கிரேக்க மாணவர்கள் பயன்படுத்தப்படும் abax இருக்கலாம்.

                                               

அடிமானம் (அடுக்கேற்றம்)

n என்பது அடுக்கு அல்லது படி எனவும் b n ஆனது b இன் n அடுக்கேற்றம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக b n ஆனது b இன் n th ஆவது அடுக்கு அல்லது b இன் அடுக்கு n எனவும் வாசிக்கப்படுகிறது. 10 4 = 10 × 10 × 10 × 10 = 10.000. வேரெண் Radix என்பது அடிமானம் எ ...

                                               

ஓருறுப்புமாறி

கணிதத்தில் ஓருறுப்புமாறி என்பது ஒரே ஒரு மாறியைக் கொண்ட சமன்பாடு, கோவை, சார்பு அல்லது பல்லுறுப்புக் கோவை எனப் பொருள்படும். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாறிகளை உள்ளடக்கிய வகையினை பல்லுறுப்புமாறி என வரையறுக்கலாம். ஓருறுப்புமாறி மற்றும் பல்லூறுப்புமாறிகளை வேற ...

                                               

சதவீத முனைப்புள்ளி

சதவீத முனைப்புள்ளி அல்லது சதவீதப் புள்ளி என்பது இரண்டு சதவீதங்களின் கணித வேறுபாட்டிற்கான அலகு ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக, 40% இலிருந்து 44% வரை நகர்வதால் ஏற்படும் அதிகரிப்பானது சதவீதப் புள்ளியில் 4 ஆகும். ஆனால் உண்மையான அதிகரிப்பு 10% ஆகும். கணிதத்த ...

                                               

எட்டு இராணி புதிர்

எட்டு இராணி புதிர் என்பது 8×8 வரிசை கொண்ட சதுரங்கப்பலகையில் 8 சதுரங்க இராணிகளை, எந்தவிரு இராணிகளும் ஒன்றையொன்று தாக்காத வண்ணம் எவ்வாறு நிரப்ப முடியும் என்ற புதிராகும். இப்புதிருக்கான தீர்வில் எந்த இரண்டு ராணிகளும் ஒரே நிரையிலோ அல்லது ஓரே மூலைவிட் ...

                                               

கணிதமும் நார்கலைகளும்

கணிதமும் நார்கலைகளும் என்பது மெழுகு தயாரித்தல், பின்னல், குறுக்குத் தையல், கொக்கி பின்னல், சித்திரத்தையல், மற்றும் நெய்தல் போன்ற நார் கலைகளைப் பயன்படுத்தி கணிதக் கருத்துக்களில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துதல் ஆகும். கணிதக் கருக்களான கட்டமைப்பியல், வரைபடக் ...

                                               

காகித மடிப்பு கணிதம்

காகித மடிப்பு அல்லது ஒரிகாமி கலை கணிசமாக கணித ஆய்விற்கு உதவுகிறது. பிளாட் மாதிரி கணித உண்மைகளை சேதப்படுத்தாமல் கண்டறிய உதவுகிறது. கணித சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க காகிதமடிப்புகளின் பயன்பாடு அதிகம் ஆகும்.

                                               

சுடோக்கு

சுடோக்கு என்பது 9x9 என அமைந்த 81 சிறுகட்டங்கள் அடங்கிய ஒரு பெரிய கட்டத்தில் குறிப்பிட்ட விதிகளுடன், ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பு பொருந்துமாறுஎண்களைக் கொண்டு விளையாடும் ஒரு புதிர் விளையாட்டு. இது சப்பான் நாட்டில் 1986 ஆம் வருடத்தில் தொடங்கியது. என்றாலும் ...

                                               

சோமாவின் கனசதுரம்

சோமா கன சதுரம் 1933 ஆம் ஆண்டில் பீட் ஹெய்ன் கண்டுபிடித்த ஒரு திடமான சிதறல் புதிர். வெர்னர் ஹெய்சன்பெர்க் நடத்திய குவாண்டம் இயக்கவியல் விரிவுரையின் போது, ஏழு துண்டுகளால் செய்யப்பட்ட 3 × 3 × 3 கனசதுரத்தை அமைத்தாா். இந்த 7 துண்டுகள் துணை கொண்டு பல்வ ...

                                               

தன்விருப்பு எண்கள்

கணிதத்தில் விளையாட்டு அல்லது களிப்பிற்கான கணித வகையில், எண் கணிதத்துறையில் தன்விருப்பு எண்கள் என்றும், ஆம்சிட்ராங்கு எண்கள் என்றும் வேறுபல பெயர்களாலும்; கூறப்படும் எண்கள் கீழ்க்காணும் பண்பு பெற்றிருக்க வேண்டும்: ஓர் எண், n இலக்கம் இடம் கொண்ட எண் ...

                                               

புதிர்வெட்டுக் கட்டம்

டான்கிராம் என்பது கணிதத்துடன் தொடர்புடைய ஏழு வேவேறு வடிவத் துண்டுகளைக் கொண்ட ஒரு புதிர் பலகை ஆகும். இது தற்போது புதிர் பலகை எளிய வடிவில் ஐந்து துண்டுகளையும் கொண்டுள்ளது. இது பொழுதுபோக்கிற்காக மட்டுமல்லாமல் சிந்தனையை தூண்டக் கூடிய விளையாட்டாகவும் ...

                                               

கோட்டுருவியல்

கணிதத்தில், கோட்டுருவியல் என்பது கோட்டுருக்களைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். கோட்டுருக்கள், பொருள்களுக்கு இடையிலான சோடிவரிசை உறவுகளை மாதிரிப்படுத்த உதவும் கணிதக் கட்டமைப்புகள் ஆகும். கோட்டுருக்கள் முனைகள் என அழைக்கப்படும் புள்ளிகளாலும், விளிம்புகள் என அழ ...

                                               

அண்மையகம் (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவின் ஒரு கணுவின் அண்மையகம் என்பது அக்கணுவின் அடுத்துள்ள கணுக்களால் தூண்டப்பட்ட உட்கோட்டுரு ஆகும். வலப்புறமுள்ள படத்தில் கணு "5" இன் அண்மையகம்: கணுக்கள் "1", "2", "4" மற்றும் விளிம்பு {1 2} கோட்டுரு G இன் ஒரு கணு v. v இன் அண்மையகம் என்பது ...

                                               

அமில்தோன் பாதை

கோட்டுருவியலில் அமில்தோன் பாதை அல்லது கடக்கக்கூடிய பாதை என்பது ஒரு திசையற்ற கோட்டுரு அல்லது திசை கோட்டுருவில் அதன் ஒவ்வொரு முனையையும் ஒரேயொரு முறை மட்டுமே கடக்கும் ஒரு பாதையைக் குறிக்கும். ஒரு சுழற்சியாக அமையும் அமில்தோன் பாதையானது அமில்தோன் சுழற ...

                                               

அரை-சமச்சீர் கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் அரைச்-சமச்சீர் கோட்டுரு என்பது விளிம்புக்-கடப்பு மற்றும் ஒழுங்கு கோட்டுருவாகவுள்ள ஒரு திசையற்ற கோட்டுருவாகும். ஒரு கோட்டுருவில்: ஒவ்வொரு முனைகளின் படுகை விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை சமமாகவும் கோட்டுருவின் ஏதேனுமொரு விளிம்பை அதன் மற்றும ...

                                               

அலகு தொலைவு கோட்டுரு

கணிதம் மற்றும் வடிவவியல் கோட்டுரு கோட்பாடு இரண்டிலும் அலகு தொலைவு கோட்டுரு என்பது ஒரு தளத்திலமைந்த புள்ளிகளின் தொகுப்பில், இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு ஒரு அலகாக இருந்தால் அவ்விரு புள்ளிகளையும் ஒரு விளிம்பால் இணைக்கக் கிடைக்கும் கோட்டுருவா ...

                                               

ஆய்லர் பாதை

கோட்டுருவியலில் ஆய்லர் தடம் அல்லது ஆய்லர் பாதை என்பது ஒரு முடிவுறு கோட்டுருவில் ஒவ்வொரு விளிம்பையும் ஒரேயொருமுறை மட்டுமே கடக்கின்ற ஒரு தடமாகும். இத்தடத்தில் முனைகள் மீண்டும் வருவதற்கு அனுமதியுண்டு. ஆய்லர் சுற்று Eulerian circuit அல்லது ஆய்லர் சுழ ...

                                               

இணைப்பு (கோட்டுருவியல்)

கணிதம் மற்றும் கணினியியல் இரண்டிலும் இணைப்பு என்பது கோட்டுருவியலின் அடிப்படைக் கருத்துருக்களில் ஒன்றாகும். இதில் ஒரு கோட்டுருவிலிருந்து அதன் இணைப்பு கூறினைப் பெறுவதற்காக, அதிலிருந்து நீக்கப்பட வேண்டிய முனைகள் மற்றும் விளிம்புகளின் சிறும எண்ணிக்கை ...

                                               

இருகூறு கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் இருகூறு கோட்டுரு என்பது கீழ்வருமாறு அமையும் கோட்டுருவாகும்: ஒரு கோட்டுரு இருகூறு கோட்டுருவெனில்: U {\displaystyle U} இன் ஒவ்வொரு முனையும் V {\displaystyle V} இன் ஒரு முனையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் முனைகள் U, {\displaystyle U ...

                                               

இருமுனை கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் இருமுனை கோட்டுரு என்பது ஒரு பல்கோட்டுரு. இப்பல்கோட்டுருவில் இரு முனைகள் மட்டுமே இருக்கும். அவ்விரு முனைகளும் பல இணை விளிம்புகளால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். n விளிம்புகள் கொண்ட இருமுனை கோட்டுருவானது n -வரிசை இருமுனை கோட்டுரு" என அழைக் ...

                                               

ஏணி கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் ஏணி கோட்டுரு L n என்பது 2n முனைகளும் 3n-2 விளிம்புகளும் கொண்ட சமதளப்படுத்தக்கூடிய திசையற்ற கோட்டுருவாகும். இரு பாதை கோட்டுருக்களின் கார்ட்டீசியன் பெருக்கற்பலனாக ஏணி கோட்டுருவை உருவாக்கலாம். அவ்விரு பாதை கோட்டுருக்களில் ஒன்று ஒரேயொ ...

                                               

ஒழுங்கு கோட்டுரு

ஒரு கோட்டுருவில் எல்லாக் கணுக்களும் சமமான படியைக் கொண்டிருந்தால் அக்கோட்டுரு ஒழுங்கு கோட்டுரு எனப்படும். ஒரு திசை கோட்டுருவின் எல்லாக் கணுக்களின் உட்படிகளும் வெளிப்படிகளும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாக இருந்தால் மட்டுமே அது ஒழுங்கு திசை கோட்டுருவாக இருக்க ...

                                               

கண்ணி (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவியலில், கண்ணி என்பது ஒரு முனையை அதனுடையே இணைக்கும் விளிம்பாகும். எளிய கோட்டுருக்களில் கண்ணிகள் இருக்காது. தேவைப்படும் சூழலுக்கு ஏற்ப ஒரு கோட்டுரு அல்லது பல்கோட்டுருவை கண்ணிகளை அனுமதித்தோ அல்லது அனுமதிகாமலோ வரையறுத்துக் கொள்ளலாம்: கன்ணிகள ...

                                               

கணு (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவியலில் முனை அல்லது கணு என்பது கோட்டுருக்கள் உருவாக்கப்படும் அலகுகளில் அடிப்படையானது. ஒரு கோட்டுரு கணுக்களும் விளிம்புகளாலும் ஆனது. திசையுறுக் கோட்டுருவின் விளிம்புகள் இணைக்கும் கணுக்களின் வரிசை அவசியம்; ஆனால் திசையுறாக் கோட்டுருவில் விளி ...

                                               

கலப்புக் கோட்டுரு

திசையற்ற மற்றும் திசையுள்ள விளிம்புகளைக் கொண்ட கோட்டுருவானது கலப்புக் கோட்டுரு என அழைக்கப்படும். படத்திலுள்ள கலப்புக் கோட்டுருவின் மூன்று விளிம்புகளில் இரண்டு திசை விளிம்புகளாகவும் ஒன்று திசையற்ற விளிம்பாகவும் இருப்பதைக் காணலாம்.

                                               

கார்ட்டீசியன் பெருக்கற்பலன் (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவியலில் G மற்றும் H ஆகிய இரு கோட்டுருக்களின் கார்ட்டீசியன் பெருக்கற்பலன் G ◻ {\displaystyle \square } H என்பது பின்வருமாறு அமையும் கோட்டுருவாகும் G ◻ {\displaystyle \square } H இன் முனைகளின் கணமானது G மற்றும் H கோட்டுருக்களின் முனை கணங்கள ...

                                               

கூறு (கோட்டுருவியல்)

ஒரு திசையற்ற கோட்டுருவின் கூறு அல்லது இணைப்புக் கூறு என்பது அக்கோட்டுருவின் ஒரு உட்கோட்டுருவாகும். கூறாக அமையும் இந்த உட்கோட்டுருவில் அதன் ஒவ்வொரு முனைய இருமங்களும் பாதையால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் மேற்கோட்டுருவின் வேறெந்த அதிகப்படியான முனைகளுடன் அ ...

                                               

கைகொடுத்தல் தேற்றம்

கோட்டுரு கோட்பாட்டில் கைகொடுத்தல் துணைத்தேற்றம் அல்லது கைகுலுக்கல் துணைத்தேற்றம் என்பதன்படி, ஒவ்வொரு முடிவுறு திசையில்லா கோட்டுருவிலும் ஒற்றைப்படை எண்ணிக்கையிலான இணைப்பைக் கொண்டிருக்கும் முனைகளின் எண்ணிக்கை இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும். பேச்சு வழ ...

                                               

கோட்டுரு (கணிதம்)

கணிதத்தில் கோட்டுரு என்பது, சில இணைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி பொருட்களின் பண்புருப் பதிலீட்டைக் குறிக்கும். இவ்வாறு கணிதப் பண்புருவாக்கத்தினால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட பொருட்கள் கணுக்கள் அல்லது முனைகள் எனப்படுகின்றன. இவற்றை இண ...

                                               

கோட்டுரு நிறந்தீட்டல்

கோட்டுருவியலில், கோட்டுரு நிறந்தீட்டல் அல்லது கோட்டுரு வண்ணமிடல் என்பது ஒரு சிறப்பு வகைக் கோட்டுருக் குறியிடல் ஆகும். இதைச் சில வரையறைகளுக்கு உட்பட்டுக் ட்கோடுருவொன்றின் கூறுகளுக்குப் பெயர் கொடுத்தல் எனலாம். இதன் எளிமையான வடிவமாக, அடுத்துள்ள முனை ...

                                               

கோட்டுரு வரைபடம்

கோட்டுரு வரைபடம் என்பது கணிதம் மற்றும் கணினியியலின் ஒரு பகுதியாகும். இது சமூக வலை பகுப்பாய்வு, நிலப்படவரைவியல், மொழியியல் மற்றும் உயிர் தகவலியல் போன்ற பயன்பாடுகளிலிருந்து எழும் கோட்டுருக்களின் இரு பரிமாண வடிவங்களைப் பெறுவதற்கு வடிவவியல் கோட்டுரு ...

                                               

கோட்டுருக்களின் பொதுவற்ற ஒன்றிப்பு

இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட கோட்டுருக்களைச் சேர்த்து ஒரு பெரிய கோட்டுருவை உருவாக்கும் செயல் கோட்டுருக்களின் பொதுவற்ற ஒன்றிப்பு எனப்படும். இச்செயல் கணங்களின் பொதுவிலா ஒன்றிப்புக்கு ஒத்ததாகும். கோட்டுருக்களின் பொதுவற்ற ஒன்றிப்பில் உருவாகும் ப ...

                                               

சமச்சீர் கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் G என்ற கோட்டுரு சமச்சீரானது அல்லது சமச்சீர் கோட்டுரு எனில் அது கீழ்வரும் முடிவினை நிறைவு செய்ய வேண்டும்: G இன் அடுத்துள்ள முனைகளின் இரண்டு இருமங்கள் u 1 - v 1 மற்றும் u 2 - v 2 எனில்: f u 1 = u 2 and f v 1 = v 2. என்றவாறு f: V G → ...

                                               

சுழற்சி (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவியலில், சுழல் அல்லது சுழற்சி என்பது ஒரு கோட்டுருவில் அமைந்துள்ள வெற்றற்ற தடத்தைக் குறிக்கும். இத்தடத்தின் முதல் மற்றும் இறுதி முனைகளை மட்டுமே மீள்முனைகளாக இருக்கும்; மற்றவை வெவ்வேறான முனைகளாக இருக்கும். ஒரு திசை கோட்டுருவில் முதல் மற்றும ...

                                               

சுழற்சி கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் சுழற்சி கோட்டுரு அல்லது வட்டக் கோட்டுரு என்பது ஒரேயொரு சுழற்சி கொண்ட கோட்டுருவாகும். சுழற்சி கோட்டுருவில் அதன் முனைகள் மூடிய சங்கிலித்தொடராக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். n முனைகள் கொண்ட சுழற்சி கோட்டுரு C n எனக் குறிக்கப்படுகிறது. C n இ ...

                                               

திசை கோட்டுரு

கணுக்களையும் விளிம்புகளையும் கொண்ட ஒரு கோட்டுருவில், அந்தக் கோட்டுருவின் விளிம்புகளுக்குத் திசை இருக்குமானால் அது திசையுள்ள கோட்டுரு அல்லது திசைக் கோட்டுரு எனப்படுகின்றது. பொதுவாக, கோட்டுரு வரையப்படும் போது, முனைகளை அவை குறிக்கும் திசையுடன் வரைவர்.

                                               

தீக்குச்சிக் கோட்டுரு

வடிவவியல் கோட்டுரு கோட்பாடுவில் தீக்குச்சிக் கோட்டுரு என்பது ஒன்றையொன்று சந்திக்காத, ஓரலகு நீளமுள்ள விளிம்புகளுடன் ஒரு தளத்தில் வரையக்கூடிய கோட்டுருவாகும். அலகு தொலைவு கோட்டுரு மற்றும் சமதளப்படுத்தக்கூடிய கோட்டுருவாக உட்பொதிவு செய்யப்படக்கூடிய கோ ...

                                               

தூண்டப்பட்ட உட்கோட்டுரு

தூண்டப்பட்ட உட்கோட்டுரு என்பது ஒரு கோட்டுவின் உட்கோட்டுரு ஆகும். மூலக் கோட்டுருவின் கணுக்களின் உட்கணம் ஒன்றிலுள்ள கணுக்களாலும் அவற்றின் இருமங்களை இணைக்கும் விளிம்புகளாலுமான உட்கோட்டுருவாக இது அமையும்.

                                               

நிரப்பு கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் ஒரு கோட்டுருவின் நிரப்பு கோட்டுரு அல்லது நேர்மாறு கோட்டுரு பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்ட கோட்டுருவாக இருக்கும்: G இன் முனைகளே H இன் முனைகளாக இருக்கும். இரு வெவ்வேறான இரு முனைகள் G இல் அடுத்துள்ளவைகளாக இல்லாமல் "இருந்தால், இருந்தால் ம ...

                                               

படி (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவில் ஒரு கணுவின் படுகை விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை அக்கணுவின் படி ஆகும். பல்கோட்டுருக்களில் படி கணக்கிடும்போது ஒரு கணுவில் கண்ணிகள் இருக்குமானால் அக்கண்ணிகள் இருமுறை எண்ணப்படுகின்றன. கணு v {\displaystyle v} இன் படியின் குறியீடு: deg ⁡ {\displ ...

                                               

பல்கோட்டுரு

கணிதத்திலும் கோட்டுருவியலிலும் பல்கோட்டுரு என்பது பல்விளிம்புகள் கொண்டிருப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட கோட்டுருவாகும்) அதாவது, பல்கோட்டுருவில் ஒரே இரு முனைகளை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விளிம்புகள் இணைத்திருக்கும். ஒரு விளிம்பின் தன்னடையாளம் என்பது அது இணைக்க ...

                                               

பல்விளிம்புகள் (கோட்டுருவியல்)

கோட்டுருவியலில், பல்விளிம்புகள் என்பவை கீழுள்ளவாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன: திசையற்ற கோட்டுருவில் ஒரே சோடி முனைகளை இணைக்கும் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விளிம்புகள் பல்விளிம்புகள் எனப்படுகின்றன. அதாவது ஒரு சோடி முனைகளுக்கு இரண்டு அல்லது இரண்டு ...

                                               

பன்மரம்

கோட்டுருவியலில் பன்மரம் என்பது ஒரு திசையுள்ள சுழற்சியற்றக் கோட்டுருவாகும். பன்மரத்தில் அமைந்துள்ள திசையற்ற கோட்டுரு ஒரு மரமாக இருக்கும். பன்மரத்தின் திசையுள்ள விளிம்புகளைத் திசையில்லா விளிம்புகளாக மாற்றக் கிடைக்கும் கோட்டுருவானது இணைப்புள்ள சுழற் ...

                                               

பாதை (கோட்டுருவியல்)

ஒரு கோட்டுருவில் பாதை அல்லது வழி என்பது அக்கோட்டுருவின் கணுக்களை இணைக்கின்ற முடிவுறு அல்லது முடிவற்ற எண்ணிக்கையிலான விளிம்புகளின் தொடர்வரிசையாகும். இந்த விளிம்புகளின் எண்ணிக்கை முடிவுற்றோ முடிவற்றதாகவோ இருக்கும். திசையுறு கோட்டுருவில் "திசையுறு ப ...

                                               

பாதை கோட்டுரு

கோட்டுருவியலில் பாதை கோட்டுரு அல்லது நேரியல் கோட்டுரு என்பது முனைகளை v 1, v 2, …, v n என வரிசைப்படுத்தக் கூடிய கோட்டுருவாகும். { v i, v i +1 } என்பது இக்கோட்டுருவின் விளிம்புகளாகும். குறைந்தபட்சம் இணைக்கப்பட்ட இரு முனைகளுடன், இரு இறுதிமுனைகள் படி ...

                                               

மரம் (கோட்டுருவியல்)

ஒரு திசையற்ற கோட்டுருவின் எந்த இரு கணுக்களும் "ஒரேயொரு" பாதையால் மட்டுமே இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த திசையற்ற கோட்டுருவானது மரம் எனப்படும். "இணைப்புள்ள சுழலாத் திசையற்ற கோட்டுரு" எனவும் மரம் வரையறுக்கப்படுகிறது. பன்மரம் என்பது ஒரு திசையுள்ள சுழலாக ...

                                               

மீகோட்டுரு

கணிதத்தில் மீகோட்டுரு hypergraph என்பது கோட்டுருவின் பொதுமைப்படுத்தலாகும். ஒரு கோட்டுருவின் விளிம்பானது இரண்டு முனைகளை மட்டுமே இணைக்கும். மாறாக மீகோட்டுருவியலில் ஒரு விளிம்பானது அக்கோட்டுருவின் எத்தனை முனைகளை வேண்டுமானாலும் இணைக்கலாம். மீகோட்டுரு ...

                                               

முப்படிக் கோட்டுரு

ஒரு கோட்டுருவின் அனைத்து முனைகளின் படியும் "3" ஆக இருந்தால் அக்கோட்டுரு முப்படிக் கோட்டுரு எனப்படும். முப்படிக் கோட்டுரு ஒரு 3-ஒழுங்கு கோட்டுருவாக இருக்கும். முப்படிக் கோட்டுருக்கள் "மூவலுவுள்ள கோட்டுருக்கள்" எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இருமுப்படிக ...

                                               

முழுக்கோட்டுரு

முழுக்கோட்டுரு என்பது ஒரு எளிய திசையிலாக் கோட்டுருவாகும். முழுக்கோட்டுருவின் ஒவ்வொரு வெவ்வேறான கணுக்களின் இருமமும் தனித்ததொரு விளிம்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். "திசை முழுக்கோட்டுரு" என்பது ஒவ்வொரு வெவ்வேறான கணுக்களின் இருமமும் விளிம்புகளின் தனித் ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →